ATBC En Kural – Episode 38

ATBC En Kural – Episode 38

 
 
00:00 / 00:19:54
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் மெல்பேர்ண் ஆஷ்வூட் தமிழ் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியின் மூன்றாம் பாகம் இடம்பெறுகிறது.

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 37

ATBC En Kural – Episode 37

 
 
00:00 / 00:27:03
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் மெல்பேர்ண் ஆஷ்வூட் தமிழ் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் பாகம் இடம்பெறுகிறது.

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 36

ATBC En Kural – Episode 36

 
 
00:00 / 00:22:09
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் மெல்பேர்ண் ஆஷ்வூட் தமிழ் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியின் முதல் பாகம் இடம்பெறுகிறது.

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 35

ATBC En Kural – Episode 35

 
 
00:00 / 00:29:30
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் மெல்பேர்ண் ஔவை தமிழ்ப் பாடசாலை மாணவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள்.

ஒலிப்பதிவு: சேது மாதவன்

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 34

ATBC En Kural – Episode 34

 
 
00:00 / 00:21:00
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநில பாடசாலை மாணவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள்.

ஒலிப்பதிவு: சேது மாதவன்

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 33

ATBC En Kural – Episode 33

 
 
00:00 / 00:22:30
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், படப்பையில் செயல்படும் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியின் மூன்றாம் பாகம் இடம்பெறுகிறது.

ஒலிப்பதிவு: சேது மாதவன்

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 32

ATBC En Kural – Episode 32

 
 
00:00 / 00:21:30
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், படப்பையில் செயல்படும் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் பாகம் இடம்பெறுகிறது.

ஒலிப்பதிவு: சேது மாதவன்

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 31

ATBC En Kural – Episode 31

 
 
00:00 / 00:25:00
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், படப்பையில் செயல்படும் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியின் முதலாம் பாகம் இடம்பெறுகிறது.

ஒலிப்பதிவு: சேது மாதவன்

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 30

ATBC En Kural – Episode 30

 
 
00:00 / 00:25:35
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநில பாடசாலை மாணவர்களின் கலந்துரையாடல் இடம்பெறுகிறது.

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்

ATBC En Kural – Episode 29

ATBC En Kural – Episode 29

 
 
00:00 / 00:36:00
 
1X
 

இந்த வார ‘என் குரல்’ நிகழ்ச்சியில் மெல்பேர்ண் தமிழ்ப் பாடசாலை மாணவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள்.

தொழில்நுட்பத் தயாரிப்பு: நிமல் ஸ்கந்தகுமார்

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பு: காந்திமதி தினகரன்